O nás

Sme dynamická právnická firma. Špecializujeme sa na vzťah práva a podnikania, právne veci a procesy v podnikaní, postavenie podnikateľských subjektov a vzťahy medzi podnikateľmi a verejnou správou.

V mori byrokracie, nečitateľnej legislatívy a v zdĺhavých konaniach vám pomôžeme právnou radou, nestranným názorom, rozhodným právnym zastupovaním či dôslednou prípravou kontraktačnej dokumentácie tak, aby vaše podnikanie bolo bezpečné, stabilné, rastúce a ziskové.
ALMOND LEGAL poskytuje právne služby podľa zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov.

Odmeny a náhrady spojené s poskytovaním právnych služieb účtujeme v zmysle zákona a v súlade s vykonávacou Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

Cena právnej služby je vecou vzájomného rokovania a dohody medzi klientom a kanceláriou. Návrh ceny predložíme po individuálnom posúdení náročnosti veci a odhade množstva času účelne stráveného pri riešení konkrétnej právnej záležitosti.